Зборници Међународна научна конференција 2009: Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста