Конкурс за избор у звањe ванредног професора за предмет „Теорија и методика спортске гимнастике“ Штампа
Вести и догађаји
среда, 12 фебруар 2020 17:28

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) наставника у звањe ванредног професора, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације - предмет: Теорија и методика спортске гимнастике.

Радни однос са лицем изабраним у звање ванредног професора заснива се на одређено време, у трајању од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.9.2005 године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005 године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне радове од значаја за развој науке, у ужој научној области у међународним или водећим часописима са рецензијама, да имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, у складу са прописима којима је уређена област високог образовања.

Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета, Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници →наставници →образац 5).

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Преузмите званичну документацију:

 повратак на садржај  Вести и догађаји