Конкурс за избор Сарадника у настави за предмет Теорија и методика плесова Штампа
Вести и догађаји
среда, 16 октобар 2019 15:19

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У БЕОГРАДУ

Благоја Паровића 156

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА У НАСТАВИ

 

Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања расписује конкурс за избор 1 (једног) Сарадника у настави, за ужу научну област: Науке физичког васпитања, спорта и рекреације – предмет: Теорија и методика плесова.

Радни однос са лицем изабраним у звање Сарадника у настави заснива се на одређено време, за период од 1 године, са пуним радним временом.

Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама првог степена, са просечном оценом најмање осам и морају имати статус студента на мастер академским студијама или на специјалистичким академским студијама.

Кандидат Кандидати треба да имају способност за наставни рад, као и да испуњавају друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета и Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.

Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама са просечном оценом, уверење о уписаним мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама.

Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови”, дaна 16.10.2019. године и на интернет страници Универзитета у Београду.


 

Преузмите званичну документацију:

 

Повратак на почетну странуВести и догађаји