Наставни план Штампа
Студије од 2014/15. - Мастер академске студије
Курикулум студијског програма мастер - академских студија има укупно 5 обавезних (4 једносеметрална и 1 двосеместралан) и 12 изборних предмета. Студент треба да положи испите из 8 предмета, укључујући и стручнo-педагошку праксу унутар предмета, као и израду дипломског рада.

Фонд часова активне наставе у оквиру студијског програма је 615 часова, од тога 405 часова теоријских предавања и 210 часова практичних предавања и вежби.

Курикулум студијског програма мастер - академских студија има укупно 5 обавезних (4 једносеметрална и 1 двосеместралан) и 12 изборних предмета. Студент треба да положи испите из 8 предмета, укључујући и стручнo-педагошку праксу унутар предмета, као и израду дипломског рада.

Фонд часова активне наставе у оквиру студијског програма је 615 часова, од тога 405 часова теоријских предавања и 210 часова практичних предавања и вежби.

Од укупног броја ЕСПБ бодова на студијском програму Физичко васпитање и спорт (60), обавезни предмети вреднују се укупно са 32 бодa (53,34%), а изборни предмети са 16 бодова (26,67%). Израда дипломског рада на студијском програму вреднује се са 12 ЕСПБ бодова.

Изборни предмети груписани су у два изборна блока и изучавају се у оба (зимски и летњи) семестра.

У оквиру изборних блокова студентима се омогућава, између осталих, избор једног од изборних предмета Теорија и технологија спортске гране, Теорија и технологија кондиције, Теорија и технологија рекреације који их оспособљавају за рад и у овим подручјима спорта.

Студентима се пружа могућност да кроз изборни предмет Корективна гимнастика 2 усаврше своја знања у области корективно-педагошког рада. Кроз изборни предмет Менаџмент у образовању и спорту студентима се пружају неопходна знања из управљања у систему образовања и спорта. Изборни предмет Енглески језик и академско писање оспособљава студенте да методолошки исправно пишу на енглеском језику, читају и прате стручну и научну литертатуру из области физичког васпитања и спорта. Комуниколгија у физичком васпитању и спорту даје студентима продубљене основе комуницирања унутар система образовања и спорта. Поред наведених предмета у оквиру изборних блокова студентима се омогућава избор једног предмета и усмерење ка истраживањима из области психологије, социологије, физиологије физичке активности и биомеханике.

Спецификације предмета су дате у Књизи предмета Факултета спорта и физичког васпитања – Мастер академске студије физичког васпитања и спорта.

Поред тога у Књизи предмета дате су и детаљне спецификације предмета. Опис предмета садржи назив предмета, имена наставника и сарадника, статус предмета, шифру премета, број ЕСПБ бодова, семестар, недељни и годишњи фонд часова. Поред тога детаљна спецификација садржи кратак опис предмета, предуслове које студент мора да испуни да би слушао предмет, циљ предмета са очекиваним исходима, садржај предмета, план извођења предавања и вежби по недељама, наставну литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивање, као и све податке о организацији реализовања наставе и обавештавања студената о њиховим правима и обавезама.


    Прва година     Предмети изборног блока 1.     Предмети изборног блока 2.