Циљеви Штампа
Студије од 2014/15. - Мастер академске студије
Студијски програм Физичко васпитање и спорт има за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива. Циљеви студијског програма произилазе из нормативних-законских аката који су донети на нивоу Републике Србије. Произилазе из потреба за школовањем кадрова у области образовања и спорта на вишем нивоу, а у складу са достигнућима науке и струке у земљи и иностранству. Циљ студијског програма је у функцији обезбеђивања научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта.

Студијски програм Физичко васпитање и спорт има за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива. Циљеви студијског програма произилазе из нормативних-законских аката који су донети на нивоу Републике Србије. Произилазе из потреба за школовањем кадрова у области образовања и спорта на вишем нивоу, а у складу са достигнућима науке и струке у земљи и иностранству. Циљ студијског програма је у функцији обезбеђивања научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта.

У функцији компетентности студената, студијски програм садржи низ опште-образовних, теоријско-методолошких и научних предмета који су услов за разумевање и релизовање стручно-апликативних предмета.

Програм има следеће циљеве:

 • овладавање знањима из области друштвених наука значајних за обављање послова наставника, тренера и организатора спортске рекреације,
 • овладавање знањима из области биомедицинских наука која су у функцији теорије и методике: физичког васпитања, спорта и рекреације,
 • овладавање практичним вештинама неопходним за рад у физичком васпитању, спорту и рекреацији,
 • овладавање знањима из методике физичког васпитања, методике појединих спортских грана, методике спортског тренинга уопште и методике спортске рекреације,
 • оспособљавање студената за креативан рад у физичком васпитању, спорту и рекреацији,
 • оспособљавање студената за школовање на докторским студијама,
 • оспособљавање студената за усавршавање и самообразовање у процесу професионалних компетенција,
 • оспособљавање студената да знања стичу путем савремених информационих технологија,
 • да се студенти додатно оспособе за рад у физичком васпитању у млађим и старијим разредима основне школе, као и за рад у физичком васпитању у средњој школи,
 • да се студенти додатно оспособе за рад са спортистима млађих категорија,
 • да се студенти додатно оспособе за рад у спорту у складу са номенклатуром звања и занимања,
 • да се студенти додатно оспособе за рад у рекреацији.

Циљеви програма су усклађени са комптенцијама стеченим на Основним академским студијама.

Програм има за циљ да се студенти образују у складу са интердисциплинарношћу струке што омогућава успешно повезивање знања из различитих образовних подручја. Реализација програма омогућава студентима да овладају теоријским и практичним знањима на основу непосредног ангажовања. Циљ програма је да студенти стекну и неопходан степен опште културе која је неопходна за њихову професионалну делатност.