Сврха Штампа
Студије од 2014/15. - Мастер академске студије
Сврха студијског програма је образовање студената за рад у области физичког васпитања и спорта и стицање звања Мастер професор физичког васпитања и спорта. Студијски програм доприноси унапређењу стечених знања кроз Основне академске студије физичког васпитања спорта и унапређењу стручног рада и развоју области физичког васпитања и спорта. Студијски програм омогућује упознавање са савременим научним сазнањима и достигнућима у области физичког васпитања и спорта, формирање критичког става и развој критичког мишљења. Формирање неопходних почетних основа у оспособљавњу за истраживачки рад који се стичу на докторским студијама.

Сврха студијског програма је образовање студената за рад у области физичког васпитања и спорта и стицање звања Мастер професор физичког васпитања и спорта. Студијски програм доприноси унапређењу стечених знања кроз Основне академске студије физичког васпитања спорта и унапређењу стручног рада и развоју области физичког васпитања и спорта. Студијски програм омогућује упознавање са савременим научним сазнањима и достигнућима у области физичког васпитања и спорта, формирање критичког става и развој критичког мишљења. Формирање неопходних почетних основа у оспособљавњу за истраживачки рад који се стичу на докторским студијама.

Физичко васпитање и спорт су делатности од изузетног значаја, како за наше друштво, тако и за савремену цивилизацију. Улога програма је школовање компетентних стручних кадрова за рад у образовном систему и систему спорта. Друштвена улога сагледава се, пре свега, са становишта потреба у области физичког васпитања и спорта и његовог значаја у животу деце, омладине и одраслих.

Програм обезбеђује стицање компентенција које су друштвено, не само оправдане и корисне, него и неопходне, оспособљава кадрове за самостално вођење разноврсних програма и њиховог истраживања (аналитика и дијагнстика).
Студијски програм Мастер академских студија Физичко васпитање и спорт има за сврху: стицање знања која су у функцији оспособљавања за рад у подручју физичког васпитања, спорта и рекреације у складу са компетенцијама стеченим на Основним академским студијама. Оспособљавање студената за логичко повезивање наставних целина у функцији делатности којом ће се бавити; оспособљавање студената за наставак школовања на вишем степену образовања.

Сврха студијског програма је у потпуности у складу са основним задацима и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања. Наставни садржаји који се изучавају у оквиру студијског програма усклађени су са генералном мисијом и циљевима Факултета спорта и физичког васпитања у стварању модерних, компетентних и самосталних стручњака у области физичког васпитања, спорта и рекреације, а у складу са потребама друштвене заједнице.