О студијама Штампа
Студије од 2014/15. - Мастер академске студије
Циљ студијског програма Мастер академских студија-Физичко васпитање и спорт је формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива. Циљеви студијског програма произилазе из сагледавања стања науке и струке у земљи, као и потребе за обезбеђивањем научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта.
По завршетку студијског програма Мастер академских студија физичког васпитања и спорта студент ће бити оспособљен за рад у:

Циљ студијског програма Мастер академских студија-Физичко васпитање и спорт је формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива. Циљеви студијског програма произилазе из сагледавања стања науке и струке у земљи, као и потребе за обезбеђивањем научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта.
По завршетку студијског програма Мастер академских студија физичког васпитања и спорта студент ће бити оспособљен за рад у:

  • образовном систему-школском физичком васпитању (настава и ванчасовне активности) на свим нивоима образовања, као и свим институцијама које се баве физичким васпитањем,
  • научним институцијама, институцијама управљачке, надзорне и развојне оријентације,
  • спорту (теорија и технологија изабраног спорта, општи послови у систему спорта)
  • рекреацији /спортска рекреација (организација и технологија процеса у рекреацији),
  • истраживачким установама и свим институцијама које се баве развојем, управљањем и контролом у области спорта,, у складу са дипломом стеченом на основним академским студијама.

Завршетком овог студијског програма студенти стичу стручни назив Мастер - професор физичког васпитања и спорта.

Услови за упис овог студијског програма су прописани Законом о високом образовању, Статутом Факултета спорта и физичког васпитања и посебним условима Конкурса. Право уписа имају лица која су завршила основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Студијски програм садржи 5 обавезних (4 једносеместрална и 1 двосеместрални), 12 изборних предмета и дипломски рад.
Садржаји и детаљна спецификација предмета дати су у Књизи предмета студијског програма.

Програм се изводи на начин карактеристичан за студије физичког васпитања, спорта и рекреације. Настава се реализује у објектима Факултета, а део наставе (практичне вежбе и стручна пракса) изводи се у спортским клубовима, школама, репрезентативним селекцијама, као и у другим институцијама са којима Факултет има уговорену сарадњу. Поред тога студијски програм предвиђа продубљена знања из аналитике и дијагностике процеса који се изучавају у оквиру појединих предмета.
На овом студијском програму кроз стицање практичних знања и вештина посебно је наглашено образовање и оспособљавање студената за самосталан рад у образовним установама, као и рад у истраживачким установама и институцијама које се баве развојем, управљањем и контролом у области спорта. Стручно-педагошка пракса се обавља у школама, спортским клубовима, као и у другим институцијама са којима Факултет има уговорену сарадњу.
Програмски циклус студијског програма траје једну годину (2 семестра) са укупно 60 ЕСПБ бодова.
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једне школске године и равномерно је распоређен да се у сваком семестру може остварити 30 ЕСПБ бодова.
Дипломски рад на студијском програму основних академских студија вреднује се са 12 ЕСПБ бодова.

Предуслови за упис појединих предмета су изражени дефинисањем минимума остварених испитних обавеза на предметима из претходног семестра.

Студент другог факултета може прећи на студијски програм Физичко васпитање и спорт под условима прописаним важећим законима, Статутом и Правилником о мастер академским студијама.